บริการของอำนาจเวลธ์ มีบริการด้านใดบ้าง ?

บริการของอำนาจเวลธ์ มีบริการด้านใดบ้าง ?

Amnard Wealth บริการของเรานั้นมีทั้งหมด 3 ด้านด้วยกัน คือด้านการเงิน ด้านสุขภาพ และด้านจิตใต ซึ่งทุกท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม โดย 3 บริการนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง วันนี้แอดมินนำมาฝากทุกท่านกันครับ

💵 บริการ : ด้านการเงิน
วางแผนการเงินส่วนบุคคล
1. เสริมเกราะคุ้มกันครอบครัวจากเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน
2. การวางแผนกระแสงินสด เพื่อการเกษียณ และจัดการภาษี
3. เพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน ด้วยการกระจายสินทรัพย์ลงทุน
4. เพิ่มทรัพย์มรดกให้กับครอบครัวและองค์กรการกุศล

วางแผนการเงินส่วนองค์กร
1. การจัดการวางแผนการเงินองค์กร
2. การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันวินาศภัยสำหรับธุรกิจ
4. การวางแผนสืบทอดธุรกิจให้ยั่งยืน
5. การจัดการสวัสดิการสำหรับพนักงาน
6. การจัดสัมมนาให้ความรู้หน่วยงาน
7. การซื้อ/ขายสัญญาผู้ถือหุ้น
8. การจัดการส่งต่อความมั่งคั่ง
9. การวางแผนเกษียณของพนักงานในองค์กร
10. การจัดการสวัสดิการ สำหรับผู้บริหาร /บุคคลสำคัญในองค์กร

🩺 บริการ : ด้านสุขภาพ
1. ประเมินสุขภาพ 3 ด้าน ไลฟ์สไตล์ โภชนาการ และการออกกำลังกาย
2. สอบถามเป้าหมายของผู้เข้ารับคำปรึกษา รวมถึง ข้อจำกัดต่างๆ เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาสุขภาพให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการให้มากที่สุด
3. กำหนดแผนการพัฒนาสุขภาพและตรวจสอบติดตามผล
4. นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และปรับแผนให้สอดคล้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

❤️ บริการ : ด้านจิตใจ
1. ค้นหาสภาวะจิตใจ ดั้งเดิมที่เป็นปมปัญหา
2. ด้วยอุปกรณ์ การสืบค้นสภาวะจิตใจ Soul cards
3. สนทนากับผู้เชี่ยวชาญ
4. หาวิธีในการพาออกจากความคิดเดิมๆ ด้วยSoul cards
5. Cross check ว่าวิธีการดังกล่าวเหมาะสมกับผู้เข้ารับการปรึกษาหรือไม่
– Positive > ส่งมอบวิธีการ
– Negative > ย้อนกลับไปข้อ 4.และ 5.
รอผล FeedBack จากผู้เข้ารับการปรึกษา