วางแผน “ตรวจสุขภาพทางการเงิน”

สภาวะทางการเงินที่เหมาะสม จะเป็นพื้นฐานสู่ความมั่งคั่ง และเปืนรากฐานความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

เรามาวางแผน “ตรวจสุขภาพการเงิน” เพื่อรีเช็กตัวเองกันว่า ต้องปรับ หรือแก้ไขการใช้เงินในจุดไหนบ้าง
ตรวจเช็กง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

💵 1. ทรัพย์สินและสมบัติที่มี
(ทรัพย์สินที่มีอยู่ปัจจุบัน = สินทรัพย์ – หนี้สิน)

💰 สินทรัพย์
– สินทรัพย์สภาพคล่อง ได้แก่ เงินสด และ บัญชีออมทรัพย์
– สินทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ เงินฝากประจำ พอร์ตต่างๆ สลากออมทรัพย์
– สินทรัพย์ส่วนตัว ได้แก่ บ้าน รถยนต์ ของมีค่าต่าง ๆ (ที่เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ ไม่มีภาระผ่อนแล้ว)

💳 หนี้สิน
– หนี้สินระยะสั้น ได้แก่ หนี้บัตรเครดิต หนี้ผ่อนสินค้า
– หนี้สินระยะยาว ได้แก่ กู้บ้าน ผ่อนรถยนต์ *อายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

🔴 วิธีคำนวณสินทรัพย์ที่ควรมี
อายุ x รายไต้ต่อปี x 10%

💸 2.ภาระหนี้สิ้นต่อเดือน
ภาระหนี้สินต่อเตือน = รายได้ต่อเดือน x 1/2

ห้ามมีมากเกินกว่าเศษหนึ่งส่วนสาม ของรายได้ต่อเดือน
หากมีมากกว่านั้น ต้องเพิ่มรายได้ หรือ ลดค่าใช้จ่าย
เช่น นายA มีรายได้ 50,000 บาท/เดือน ภาระหนี้สินต่อเดือนของนาย A ห้ามมีเกิน ~16,666 บาท

💰 3.เงินออมฉุกเฉินเพียงพอหรือยัง ?
เงิมออมเผื่อฉุกเฉิน = รายจ่ายประจำต่อเดือน x 6

เงินออมฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เรายังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อีก 6 เดือน
เช่น นายA มีรายจ่ายประจำ 25,000 บาท/เดือน
เงินออมฉุกเฉินคือ 25,000 x 6 = 150,000 บาท

✨ เพียงเท่านี้หากเรามีวินัยในการใช้เงินและจัดสรรแบ่งส่วนอย่างถูกต้อง สุขภาพทางการเงินของเราก็จะมีความมั่นคง
อย่างแน่นอน

🖊 Cr : คุณธนภรณ์ สมบูรณ์พร