บริการแผนการเงิน แผนภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME)

บริการแผนการเงิน แผนภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME)

รากฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าถูกขับเคลื่อนผลักดันด้วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือถูกเรียกสั้นๆ ว่าธุรกิจ SME

เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มีความสามารถและชำนาญในธุรกิจที่ทำ แต่หลายครั้งพบว่าธุรกิจที่ดูน่าจะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้อย่างดี กลับมาต้องปิดกิจการไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

หนึ่งในเหตุผลสำคัญมาจากการไม่ชำนาญในเรื่องการจัดการเงิน สภาพคล่อง รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้อง รวมถึงการถูกละเลยจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่

ดังนั้น หากเจ้าของกิจการได้รับการแนะนำ ได้รับข้อมูลในเรื่องการวางแผนการเงิน สภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้เจ้าของเกิดความเข้าใจ และรู้ถึงสถานะทางการเงินได้อย่างชัดเจน และนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การวางแผนการเงินของธุรกิจ SME จะครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ลักษณะของธุรกิจ

2. งบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด

3. แผนการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ

4. แผนสวัสดิการผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร

5. แผนส่งมอบ หรือแผนออกจากธุรกิจ เป็นต้น