บริการแผนการเงิน แผนภาษี สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

บริการแผนการเงิน แผนภาษี สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นบุคคลากรสำคัญที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้คนในสังคมให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นอาชีพที่ทำงานหนัก จนทำให้หลายครั้งที่ไม่มีเวลาในการวางแผนการเงิน แผนภาษีให้กับตนเอง

การวางแผนการเงินจะช่วยให้คุณหมอและเจ้าหน้าที่ได้เห็นถึงเป้าหมายทางการเงินของตนเองและครอบครัวอย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถจัดสรรเงิน รายได้ ต่างๆ มาใช้จ่าย เก็บออม และลงทุน ในด้านต่างๆ ตามลำดับความสำคัญ (Priority) ตามความต้องการและสถานการณ์เฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คุณหมอ และบุคคลากรทางการแพทย์ หลายท่านมีโครงสร้างรายได้จากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็น

เงินได้ประเภทที่ 1 เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงที่ได้จาก รพ

เงินได้ประเภทที่ 2 เช่น เงินที่ได้จากการรับจ้างทำงานใน รพ อื่นๆ

เงินได้ประเภทที่ 6 เช่น เงินได้จากการเปิดคลินิกของตนเอง ไม่มีนายจ้าง

และ เงินได้ประเภทที่ 8 หรือเงินได้อื่นๆ เช่น เงินได้ที่มาจากการเปิดคลินิกของตนเองที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืนได้ เป็นต้น

การบริหารจัดการรายได้แต่ละประเภทนี้ จะช่วยให้คุณหมอบริหารภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน