Message from founder

Amnard Tungkanawanich founder

อำนาจ ตังคนาวนิชย์
ซีอีโอ & ผู้ก่อตั้ง

"ทําสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูกค้า"

จากประสบการณ์ให้คำปรึกษาและบริการด้านการเงินให้กับ ผู้คนมาช่วงเวลากว่า 10 ปี พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ ยัง คิดว่า การบริหารจัดการเงิน เป็นเรื่องที่ยากและไกลตัว ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินที่ดี ทําให้เกิดปัญหาหนี้สิน ที่แสดงให้เห็นผ่านตัวเลขหนี้ ของภาคครัวเรือนของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น หากมีองค์กรที่รวมบคุลากรมืออาชีพที่สามารถ เล่าเรื่องการเงินในแบบง่ายๆ และสร้างความตระหนัก ในประโยชน์ของการวางแผนการเงิน โดยยึดหลักการที่ว่า “ทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูกค้า” โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งหมดของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นความต้องการ ความกังวล รวมถึงข้อจํากัดต่างๆ ที่ลูกค้ามีก่อนท่ีผู้ให้คำ ปรึกษาจะสรุปความแนะนาํสิ่งที่ควร ไม่ควรปฏิบัติ รวมถึงผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติและไม่ปฏิบัติให้กับลูกค้า ตามมาตราฐานวิชาชีพการบริหารจัดการ ทางการเงิน ก็จะทำให้คำแนะนำนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด

เรามีแบบสอบถามท่ีทรงพลัง รวมถึงที่ทีมท่ีปรึกษาที่ มีความเชี่ยวชาญในการค้นหาเป้าหมายของลูกค้า ผ่าน การสัมภาษณ์เชิง ลึก ผมเชื่อว่าการให้เวลาในการพูดคุยกับลูกค้าจะช่วยให้ท่ีปรึกษาของเราได้เข้าใจลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

นอกจากนี้ผมเชื่อว่า เราจะเป็นบริษั ทแรกของไทยที่นอกจากจะให้บริการด้านการเงินแล้ว เรายังมีทีมงานในการดูแลสุขภาพและการดูแลด้านจิตใจอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความตระหนักในความสําคัญของสุขภาพ 3 ด้านน้ี จะขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไม่ได้ จะทําให้ทีมงานท่ี ปรึกษาและลูกค้ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนและถึงเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคือการสร้างความสงบสุขทางใจ “Peace of Mind”