ที่มาของเงินที่ใช้หลังเกษียณ

🔎 ที่มาของเงินที่ใช้หลังเกษียณ
1. เงินเก็บออมของตนเอง เช่น เงินฝากธนาคาร ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หุ้น กองทุนรวม และอื่นๆ
2. เบี้ยยังชีพชราภาพจากรัฐบาลรายเดือน
3. เงินประกันสังคม
4. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. เงิน กบข
6. เงินได้จากค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ
7. เงินบำนาญรายเดือน (ข้าราชการของรัฐ)
8. เงินได้จากลูกหลาน
.
.
🏢 หากคุณหรือบริษัทของคุณ ต้องการที่ปรึกษาที่ครอบคลุมในหลายๆ ด้านได้แก่ ด้านการเงิน, ด้านสุขภาพ, ด้านจิตใจ
📞 ติดต่อเข้ามาที่
02-637-7555 ต่อ 1518
081-357-5882
086-722-8485
062-796-7770
📩 Info@amnardwealt