ลดหย่อนภาษี ด้วยประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

✨ ลดหย่อนภาษี ด้วยประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 📋

🔴 ประกันชีวิต, ประกันออมทรัพย์
– ประกันชีวิต ลดหย่อน ภาษี ใช้สิทธิได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท
– สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปของคู่สมรส (ที่ไม่มีรายได้ และเป็นคู่สมรสกันตลอดทั้งปี มาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
– เงื่อนไข กรมธรรม์ มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

🔴 ประกันสุขภาพตนเอง
– ประกันสุขภาพ ใช้สิทธิตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
– เมื่อรวมกับประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท

🔴 ประกันบำนาญ
– หักค่าลดหย่อนในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
– เงื่อนไขกรมธรรม์ มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านั้น
– เมื่อรวมกับ
1. เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
3. เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
4. เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
5. เงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

🔴 ประกันสุขภาพพ่อแม่
– ลดหย่อนได้ตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท
– พ่อแม่มีรายได้ทั้งปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท
– ถ้าคู่สมรสไม่มีเงินได้ สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ของคู่สมรสมาหักลดหย่อนตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

🖊 ที่มา : กรมสรรพากร

📱 ผู้สนใจหรือต้องการบริการงานด้านประกันภัยต่างๆ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่
Line : @amnardwealth https://lin.ee/bul4xFe
โทร : 02-002-1911, 081-357-5882, 062-737-5465