Message from Co-Founder

co founder amnard wealth

ธนภณ อมราเมธากุล
Thanaphon Ammaramethakul
Chief Marketing Officer & Co-Founder

"พลังแห่งความมั่งคั่งและความสุข"

รับผิดชอบในการขับเคลื่อนด้วยการเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่ชัดเจนกับอนาคต เป้าหมาย เพิ่มมุมมองของลูกค้าให้สามารถมองเห็นอนาคตอย่างเป็นระบบ สร้างการเติบโตแบบมั่นคงและยั่งยืนให้กับลูกค้า โดยผ่านช่องทางเครื่องมือแห่งความสุข ได้แก่ สุขภาพการเงินที่ดี สุขภาพร่างกายที่ดี และสุขภาพทางจิตใจที่ดี

ภายใต้คำนิยาม "พลังแห่งความมั่งคั่งและความสุข"

message from co-founder