Message from founder

Amnard Tungkanawanich founder

อำนาจ ตังคนาวนิชย์
Amnard Tungkanawanich
CEO & Founder

"ทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูกค้า"

จากประสบการณ์ให้คำปรึกษาและบริการด้านการเงินให้กับผู้คนมาช่วงเวลากว่า 10 ปี พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังคิดว่าการบริหารจัดการเงินเป็นเรื่องที่ยาก และไกลตัวขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินที่ดี ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินที่แสดงให้เห็นผ่านตัวเลขหนี้ของภาคครัวเรือน ของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นหากมีองค์กรที่รวมบุคลากรมืออาชีพที่สามารถเล่าเรื่องการเงินในแบบง่ายๆ และสร้างความตระหนักในประโยชน์ของการวางแผนการเงินโดยยึดหลักการที่ว่า “ทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูกค้า” โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งหมดของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการความกังวล รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ลูกค้ามี ก่อนที่ผู้ให้คำปรึกษาจะสรุปความแนะนำสิ่งที่ควร ไม่ควรปฏิบัติรวมถึงผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติและไม่ปฏิบัติให้กับลูกค้า ตามมาตรฐานวิชาชีพการบริหารจัดการทางการเงินก็จะทำให้คำแนะนำนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด

เรามีแบบสอบถามที่ทรงพลัง รวมถึงทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการค้นหาเป้าหมายของลูกค้า ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก ผมเชื่อว่า การให้เวลาในการพูดคุยกับลูกค้าจะช่วยให้ที่ปรึกษาของเราได้เข้าใจลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

นอกจากนี้ผมเชื่อว่าเราจะเป็นบริษัทแรกของไทย ที่นอกจากจะให้บริการด้านการเงินแล้ว เรายังมีทีมงานในการดูแลสุขภาพและการดูแลด้านจิตใจอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความตระหนักในความสำคัญของสุขภาพ 3 ด้านนี้ จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ จะทำให้ทีมงานที่ปรึกษาและลูกค้ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนและถึงเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคือการสร้างความสงบสุขทางใจ