Mind & Soul

หลักสูตร

Unlock your Mind

soul card mind soul icon

ปรึกษารายบุคคลโดย

วิธีการเข้าถึงสภาวะจิตใจด้วย Soul Cards

จิตใจ

จิตใจ เป็นแหล่งพื้นฐานในการสร้างกลุ่มรูปแบบความคิด อันมาจากกรอบความเชื่อที่ ติดตัวมาซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงในตัวบุคคล แต่สามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มอันเกิดจากการมีมุมมองและทัศนคติ หรือความเชื่อไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดกลุ่มคนที่เหมือนกันไป รวมตัวเกิดเป็นรูปแบบของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

จิตใจ จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตซึ่งสะท้อนให้เห็นหรือพอจะทำนายทิศทางได้ว่า บุคคลนี้อันมีกรอบความเชื่อและแนวคิดแบบนี้ มีโอกาสจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ซึ่งเกิดจากการแสดงออกในกิจกรรมและลักษณะภาษาที่ใช้สื่อสาร (เหล่านี้เกิดจากกระบวนการคิดอันมีกรอบความเชื่อของสภาวะจิตใจในคนคนหนึ่ง)

เพื่อนำมาตรวจสอบความเหมาะสมว่า รหัสความคิดแบบนี้มีโอกาสนำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่ ถ้าหากเป็นรหัสที่เป็นปัญหา และอุปสรรค ทางผู้เชี่ยวชาญ จะหาวิธีการแแก้ไขรหัสดังกล่าว เพื่อเปลี่ยนรหัสที่พาไปสู่ความสำเร็จ และมีการตรวจสอบว่าใช้ได้จริง ก่อนส่งมอบให้นำไปปฏิบัติโดยกระบวนการนี้เป็นไปโดยหวังผลสัมฤทธิ์

สิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคลให้สามารถพาชีวิตของตนเดินไปสู่ความสำเร็จตามรูปแบบที่เขาต้องการ คือ การเข้าไปสืบค้น"รหัสความคิด" ในจิตใจ โดยการใช้เครื่องมือที่เป็นตัวสะท้อนสภาวะความรู้สึกของจิตใจ

สภาวะจิตใจ

state of mind icon

สภาวะจิตใจ

belief framework icon

กรอบความเชื่อในจิต "ที่ดี"

คิดไปในเชิงหาทางแก้ปัญหา

achieve icon

สำเร็จบรรลุเป้าหมายในทางที่ดี

state of mind icon

สภาวะจิตใจ

belief framework icon

กรอบความเชื่อในจิต "ที่ไม่ดี”

คิดไปในเชิงความยุ่งยากในปัญหา

fail to achieve icon

ไม่สำเร็จบรรลุเป้าหมายในทางที่ดี

กลไกการปลดล็อกกรอบความคิดในเชิงไม่ดี

พื้นฐานเดิมของจิตใจ
คือความว่างเปล่า ที่ถูกปลูกฝังกรอบความคิด
เริ่มตั้งแต่ยังเป็นทารก และประสบการณ์ที่ผ่านมา
  1. ตรวจสอบว่าวิธีการดังกล่าวเหมาะสมกับผู้เข้ารับการปรึกษาหรือไม่

  1. ด้วยอุปกรณ์การสืบค้นสภาวะจิตใจ Soul cards

  1. สนทนากับผู้เชี่ยวชาญ

  1. หาวิธีในการพาออกจากความคิดเดิม ๆ ด้วย Soul cards

  1. ตรวจสอบว่าวิธีการดังกล่าวเหมาะสมกับผู้เข้ารับการปรึกษาหรือไม่
    Positive > ส่งมอบวิธีการ
    Negative > ย้อนกลับไปข้อ 4.และ 5

รอผล Feedback จากผู้เข้ารับการปรึกษา