Wellness Products

สุขภาพที่ดี เกิดจากองค์ประกอบ 3 ด้าน

องค์ประกอบ 3 ด้านนี้ทำให้สุขภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การจะพัฒนาสุขภาพร่างกายนั้น ต้องดูจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ท่าทางกิจกรรม รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค

ดังนั้นก่อนที่จะให้คำแนะนำกับผู้เข้ารับคำปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาจะประเมินถึงเป้าหมาย และสภาพการณ์ในปัจจุบันก่อน เพื่อเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะด้านของบุคคลนั้น ๆ

PERSONAL
PROGRAM

โปรแกรมส่วนบุคคล (Personal) จะถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะบุคคลนั้นๆ
needs and goals.

 1. Health up Program
  โปรแกรมพัฒนาสุขภาพให้ดีขึ้นเบื้องต้น

 1. Gain Muscle Program
  โปรแกรมการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

 1. Over-Weight Program
  โปรแกรมการควบคุมดูแลน้ำหนัก
  เพื่อสุขภาพและบุคลิกภาพ

 1. Heart-Strong Program
  โปรแกรมการสร้างความแข็งแรงของหัวใจ

 1. Posture Program
  โปรแกรมเสริมสร้างความมั่นใจด้วยบุคลิกภาพ

 1. Rehabilitation Program
  โปรแกรมการฟื้นฟูร่างกาย ด้วยการออกกำลังกาย

 1. Movement Program
  โปรแกรมสร้างการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง

 1. Health up Program
  โปรแกรมพัฒนาสุขภาพให้ดีขึ้นเบื้องต้น

 1. Over-Weight Program
  โปรแกรมการควบคุมดูแลน้ำหนัก
  เพื่อสุขภาพและบุคลิกภาพ

 1. Posture Program
  โปรแกรมเสริมสร้างความมั่นใจด้วยบุคลิกภาพ

 1. Movement Program
  โปรแกรมสร้างการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง

 1. Gain Muscle Program
  โปรแกรมการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

 1. Heart-Strong Program
  โปรแกรมการสร้างความแข็งแรงของหัวใจ

 1. Rehabilitation Program
  โปรแกรมการฟื้นฟูร่างกาย ด้วยการออกกำลังกาย

GROUP
PROGRAM

โปรแกรมสำหรับกลุ่มหรือองค์กร (Group & Corporate) จะถูกออกแบบ
ให้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายโดยรวมขององค์กร

 1. Health up for
  Office Officers

 1. Health up for Drivers

 1. Health up For
  Manufacturing Officers

 1. หลักสูตรแนะนำการดูแล
  สุขภาพแบบองค์รวม S, M, L
  (S3 ชม, M= 6 ชม, L= 12 ชม)

 1. Health up for
  Office Officers

 1. Health up For
  Manufacturing Officers

 1. Health up for Drivers

 1. หลักสูตรแนะนำการดูแล
  สุขภาพแบบองค์รวม S, M, L
  (S3 ชม, M= 6 ชม, L= 12 ชม)

WORK
SYSTEM

1

ประเมินสุขภาพ 3 ด้าน
ไลฟ์สไตล์
โภชนาการ
และการออกกำลังกาย

2

สอบถามเป้าหมายของผู้เข้ารับคำปรึกษา รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาสุขภาพ ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการให้มากที่สุด

3

กำหนดแผนการพัฒนาสุขภาพและตรวจสอบติดตามผล

4

นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และปรับแผนให้สอดคล้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

wellness-product-image