ทำไมมีสวัสดิการบริษัทแล้ว แต่ประกันสุขภาพยังสำคัญ

🏢 ทำไมมีสวัสดิการบริษัทแล้ว แต่ประกันสุขภาพยังสำคัญ ❓

💶 วงเงินสำหรับการรักษาไม่เพียงพอ
เมื่อยามที่คุณมีอาการเจ็บป่วย บริษัทส่วนใหญ่มักจะกำหนดสวัสดิการ และจำกัดจำนวนวงเงินของการรักษาในแต่ละครั้งเอาไว้ ทำให้หากเจ็บป่วยรุนแนง วงเงินที่ให้อาจไม่เพียงพอสำหรับการรักษา

💻 มีสวัสดิการเฉพาะตอนที่ทำงานเท่านั้น
สวัสดิการส่วนมาก เมื่อคุณสิ้นสุดความเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุแล้ว สวัสดิการมักจบไปพร้อมกับสถานะการจ้างงานที่จบลง

💳 หากถูกเลิกจ้างงาน หรือถูกลดสวัสดิการ เมื่อเกิดการเจ็บป่วย อาจกระทบต่อการเงินที่ต้องใช้จ่ายค่ารักษาได้

🩺 สวัสดิการไม่ได้ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย
ดยสวัสดิการอาจมีการจำกัดเฉพาะบางโรงพยาบาล หรือบางรูปแบบการรักษาเท่านั้น